Gripen

maj 9, 2023

Årsmöte HSO 2023-05-23


HSO håller årsmöte 2023-05-23 19:00 i Kanslihuset på Botkyrka skyttecenter.
Kategori: General
Skrivet av: CarlJohan
HSO håller årsmöte 2023-05-23 19:00 i Kanslihuset på Botkyrka skyttecenter.

Relevanta dokument finns på hemsidan under Styrdokument

SYFTE
Ni är härmed kallade till årsmöte för Hacksjöbanans Skytteorganisation (HSO) i enlighet med stadgarna fastställda 2010-02-16 och ändrade av årsmöte 2011-04-12, 2014-11-18, och 2015-04-21. Dessa stadgar omnämns i detta utskick som Stadgarna och bifogas. Kallelsen kommer även att anslås i kanslihuset och i cafeterian på Botkyrka Skyttecentrum, samt på organisationens webbplats. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt definieras av Stadgarna, §17.

TID OCH PLATS
Årsmötet kommer att hållas 2023-05-23T19:00 i kanslihuset på Botkyrka Skyttecentrum, vilket är tre veckor efter utskick av denna kallelse. Det har dessvärre inte varit möjligt att utlysa ett årsmöte före utgången av april månad, i enlighet med Stadgarna, §15, då styrelsen upprepade gånger har misslyckats med att få till stånd ett möte med Botkyrka Kommun under vårvintern.

FÖRBEREDELSEMATERIAL
Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse, finns tillgängliga på organisationens hemsidan under Styrdokument. Inga motioner hade inkommit innan av stadgarna definierad tidsgräns 2023-02-28.
revisorernas berättelser kommer att finnas tillgängliga på plats innan årsmötet.

UPPLÖSNING AV ORGANISATIONEN
Detta årsmöte inkluderar en proposition om organisationens upplösande med följande motivering:
- Styrelsen har enhälligt konstaterat att det inte är möjligt att föra en löpande dialog med Botkyrka Kommun, och att Botkyrka Kommun uppenbarligen inte värdesätter HSO som ett rådgivande organ
- Då Botkyrka Kommun upprepade gånger har brutit mot samarbetsavtalet, utan att det har funnits möjlighet att utdöma påföljder, har styrelsen enhälligt konstaterat att det inte finns några möjligheter att förhindra framtida avtalsbrott
- HSO har inte kompenserats som förväntat av Botkyrka Kommun för betalda utgifter, då driftsbidraget inte har betalats i god tid

Förvisso kommer inflytandet över Botkyrka Skyttecentrums verksamhet sannolikt att minska av en nedläggning, men på grund av ovanstående anser inte styrelsen att HSO har tillräckligt inflytande över verksamheten i dagsläget, och därför bör läggas ned eftersom organisationen därmed inte fyller avsedd funktion. I enlighet med Stadgarna, §10, så kräver upplösning av HSO beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Förslaget till föredragningslista är därmed som följer:
- Punkt 1-10 i Stadgarna, §21
- Proposition om nedläggning av HSO
- Punkt 11-16 i Stadgarna, §21

Skulle tillämpbarheten för punkt 11-16 i Stadgarna, §21, påverkas av utgången av propositionen så kommer dessa punkter att justeras på lämpligt sätt.

Previous page: FBU skytteförening
Nästa sida: Grödinge PSK